PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Mapy strat ciepła

Każdy zdaje sobie sprawę, że straty ciepła występują. Niezwykle trudne jest wskazanie ich lokalizacji oraz oszacowanie skali strat. Nasze rozwiązanie bazuje na technologii termowizyjnej z pułapu lotniczego. Dzięki temu mamy możliwość opracowania intuicyjnej mapy dla dużego obszaru w krótkim czasie. W efekcie lokalizujemy miejsca, gdzie tracona jest energia i możemy porównywać je między sobą w skali całego miasta.

Mapa strat ciepła to nie kolorowy obrazek, a precyzyjna informacja dotycząca temperatury, zapisana w każdym pojedynczym pikselu, zlokalizowanym w przestrzeni. Wykonane w oparciu o te dane analizy są wiarygodne i pozwalają identyfikować miejsca występowania problemów, a następnie rozwiązywać je.

Eliminacja strat ciepła poprzez termomodernizację, docieplenie czy naprawę wentylacji powoduje realne oszczędności, w szczególności gdy koszty energii są bardzo wysokie. Ponadto takie działania przyczynią się do obniżenia śladu węglowego i pozwalają chronić środowisko. Poza tym jest to działanie prewencyjne eliminujące poważne awarie i przerwy w dostawach ciepła.

mapa strat ciepła
mapa strat ciepła
SIECI CIEPŁOWNICZE

Detekcja i lokalizacja strat

Przeprowadzenie diagnostyki termowizyjnej sieci ciepłowniczej jest najbardziej wiarygodną i sprawdzoną metodą detekcji oraz lokalizacji strat ciepła. Źródłem problemów mogą być różnego rodzaju wady, bądź usterki izolacji termicznej, a także wycieki. Wykorzystując ortofotomapę temperaturową przeprowadzamy analizę całego systemu ciepłowniczego w trakcie jego normalnej pracy. Dzięki zebraniu danych źródłowych w krótkim czasie dla dużego obszaru, przy zbliżonych warunkach zewnętrznych, wyniki przeprowadzonych analiz będą porównywalne między sobą, w obrębie całej sieci.

Wskazania miejsc potencjalnych awarii, bądź usterek, dostarczane są jako warstwy zasilające systemy GIS klienta. Wyniki przekazywane są również w formie interaktywnych raportów, bądź prezentowane są w systemie online, który bazuje na naszej technologii ObliView. Rezultat prac może być także dostarczony jako kompletne rozwiązanie, czyli system GIS, uzupełniony naszymi autorskimi narzędziami, które umożliwiają jeszcze efektywniejsze wykorzystanie przekazanego produktu.

Zbudowana tym sposobem wiedza, pozwala podejmować działania naprawcze, ustalać właściwą kolejność prac w planie remontowo-modernizacyjnym, a także zapobiegać ewentualnym awariom. Efektem tych działań będzie ograniczenie strat niezwykle kosztownej energii.

Wszystkie dane i analizy mają charakter przestrzenny i mogą być wizualizowane, sprawdzane i porównywane z innymi mapami w klasycznym oprogramowaniu klasy GIS.

Technologia

Kluczowe założenia

Bezpieczeństwo lotu, w trakcie którego pozyskiwane są zdjęcia termalne jest najistotniejsze - dlatego wykonując nocne misje korzystamy z samolotów. Zarówno statki powietrzne jak i załogi, spełniają wszystkie wymagan prawem wymagania.

Zmienność warunków zewnętrznych ma bardzo duży wpływ na uzyskane wyniki oraz ich poprawną interpretację. Dlatego aby były one porównywalne w obrębie całego projektu, zdjęcia wykonujemy w możliwie najkrótszym czasie (jeśli jest to tylko możliwie, to w trakcie jednego lotu).

Rozdzielczość przestrzenna materiału jest zawsze dostosowywana do specyfiki i indywidualnych wymagań każdego projektu.

Akwizycja danych

Przygotowując się do realizacji zadania, bacznie obserwujemy prognozy, oczekując na pojawienie się odpowiednich warunków do wykonania lotu. W zależności od lokalizacji projektu, realizujemy go z naszej bazy lub najbliższego lotniska.

Równolegle do prac prowadzonych w powietrzu, zespół terenowy wykonuje pomiary referencyjne, które wykorzystujemy w trakcie przetwarzania danych aby dostarczane produkty możliwie najwierniej oddawały rzeczywistość.

Sprzęt

Dobrej jakości, spójne dane są najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wiarygodność wykonanych na ich podstawie analiz. W tym celu stosujemy kamerę termalną wysokiej rozdzielczości oraz samolot, które pozwalają na zobrazowanie dużego obszaru w krótkim czasie. Stosowana przez nas kamera posiada chłodzoną matrycę i szybką migawkę, co ma bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych zdjęć, a także poprawność rejestrowanej przez sensor temperatury, szybko przemieszczających się w kadrze obiektów.

W akwizycji tego rodzaju danych (w szczególności w porze nocnej) nie decydujemy się na korzystanie z dronów. Bezzałogowce ze względu na wykorzystywany sprzęt i regulacje prawne, muszą operować na dużo niższym pułapie, prowadzić lot w zasięgu wzroku, co w porze nocnej i dodatkowo w terenie silnie zurbanizowanym, budzi wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa.

Produkty

Podstawowym produktem jest ortofotomapa termalna, która przy pomocy intuicyjnie dobranej skali barwnej, pokazuje zróżnicowanie temperaturowe zarejestrowanych w przestrzeni obiektów. Materiał ten stanowi zwykle tło referencyjne w systemach GIS klienta.

Ortofotomapa temperaturowa to kolejny produkt, w którym wartość piksela odpowiada temperaturze obiektu. Materiał ten stanowi podstawę do prowadzenia dalszych analiz. Wizualizacja zapisanych temperatur, a także dobór palety barw czy ustawienie kontrastu, są dokonywane w aplikacjach GIS i mogą być dowolnie zmieniane i dostosowywane do indywidualnych preferencji odbiorcy.

Analizy

Analiza wykonywana jest w oparciu o przebieg sieci oraz ortofotomapę temperaturową. Polega na identyfikacji i wskazaniu miejsc potencjalnych usterek i awarii. Otrzymane wyniki są na kolejnym etapie agregowane, czego efektem jest oznaczenie odcinków, gdzie występuje potencjalny problem. Opracowanie to wykonywane jest zgodnie z naszą autorską metodyką opierającą się na detekcji i analizie kontrastów termicznych. Każde wskazanie zawiera szereg informacji atrybutowych, dzięki którym możliwa jest indywidualna walidacja wyników lub opracowanie dodatkowych zestawień czy obliczenie statystyk, pozwalających ocenić stan i poprawność funkcjonowania infrastruktury ciepłowniczej.

Wyniki

Efekt końcowy projektu, w zależności od potrzeb klienta, może być zaprezentowany na kilka sposobów jako:

 • dane rastrowe i wektorowe z pełną atrybutyzacją, w formatach dostosowanych do wymagań systemów GIS wykorzystywanych przez klienta,
 • kompletne rozwiązanie w formie spersonalizowanego projektu w darmowym oprogramowaniu QGIS, uzupełnionego o zewnętrzne dane referencyjne. Dodatkowo rozwiązanie to uzupełnione jest o dedykowane do pracy z danymi termowizyjnymi nasze autorske narzędzia, dzięki którym m.in. dostosujesz sposób wyświetlania danych termalnych, odczytasz temperaturę wybranego obiektu, a praca stanie się intuicyjna i łatwa,
 • interaktywnego raportu w formacie PDF, całkowicie dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb. Na podkładzie danych referencyjnych, zawiera on lokalizacje zidentyfikowanych nieprawidłowości wraz z pełnym zestawem informacji, który pozwala ocenić potencjalny problem,
 • publikacja kompletnego opracowania w dedykowanym serwisie online, na bazie naszego rozwiązania ObliView. Serwis ten dostosowany jest do indywidualnych wymagań klienta, pozwala m.in. odczytać użytkownikowi temperaturę w dowolnie wybranym miejscu oraz uzupełniony jest o dodatkowe warstwy referencyjne tj. ortofotomapa RGB, sieci uzbrojenia terenu, działki ewidencyjne, adresy itp. (może być przygotowany w wersji otwartej bądź zamkniętej).

Szkolenia

Zarówno w trakcie projektu jak i po jego zakończeniu masz nasze pełne wsparcie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym etapie, w pełni dostosowując produkty do Twoich indywidualnych potrzeb. Zawsze organizujemy szkolenia, aby umożliwić maksymalne wykorzystanie dostarczanych przez nas produktów. Dzięki budowaniu wiedzy, będziesz mógł jeszcze bardziej świadomie podejmować dobre decyzje.

work
PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Zastosowania

Zmiany klimatu wynikające z emisji dwutlenku węgla dotyczą nas wszystkich, dlatego samorządy lokalne pełnią ogromną rolę w  budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Mapy strat ciepła umożliwiają:

 • Analizę kontrastu temperaturowego na obszarze całego miasta.
 • Ocenę stanu izolacji termicznej, szczelności stolarki budowlanej oraz wad instalacji grzewczych.
 • Wytyczenie priorytetów przyszłych termomodernizacji i  dociepleń.
 • Podjęcie właściwych działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i adaptację do zmian klimatu.
work
SIECI CIEPŁOWNICZE

Zastosowania

Czy wiesz jaki jest roczny koszt energii związanej ze stratami na sieciach ciepłowniczych? A ile można byłoby zaoszczędzić, jeśli dzięki przeprowadzeniu badania udałoby się ograniczyć je w kolejnych latach choćby o kilka procent ? Odpowiedź na te pytania może Cię zaskoczyć.

Mapy strat ciepła pozwalają przeanalizować całą sieć w  obrębie miasta i odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

 • Gdzie jest awaria bądź usterka?
 • Które odcinki sieci należy niezwłocznie sprawdzić, a które monitorować w najbliższej przyszłości?
 • Które fragmenty sieci należy zmodernizować w pierwszej kolejności?
 • Gdzie w rzeczywistości zlokalizowana jest infrastruktura, w porównaniu z mapami geodezyjnymi?

SIECI CIEPŁOWNICZE

Przykładowy interaktywny raport prezentujący lokalizacje zidentyfikowanego problemu

SIECI CIEPŁOWNICZE

Przykładowy projekt przygotowany w oparciu o rozwiązanie QGIS

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Analiza modelu budynków 3D z naniesioną mapą termalną

Ocena stanu obiektów budowlanych pod względem strat ciepła

SIECI CIEPŁOWNICZE

Sieć preizolowana z 2001 roku

AWARIA - nieszczelna mufa

Wyciek w granicach kilkuset litrów na godzinę

Aplikacja

Zobacz film o naszym projekcie

Mapy strat ciepła są sprawdzoną metodą detekcji anomalii temperaturowych, pozwalającą wychwycić miejsca gdzie spółki dystrybuujące ciepło ponoszą wymierne straty.

Mapy strat ciepła wpisują się także w działania prewencyjne pozwalając wychwycić potencjalne miejsca awarii na sieciach ciepłowniczych.

Materiały prasowe

"(...) mapy termowizyjne przyniosły efekty zanim jeszcze zostały w całości opracowane."

"Lotnicze mapy termowizyjne pomogą wskazać, z których budynków ucieka najwięcej ciepła."

"(...) Dla nas to niezwykle cenne informacje, których uzyskanie byłoby trudne, a nawet niemożliwe przy wykorzystaniu dostępnych możliwości."

"Z kilku tysięcy zdjęć powstaną opracowania mapowe"

"Taka mapa pozwala na odszukanie miejsc z dużymi stratami ciepła, spowodowanymi awariami, usterkami w sieciach ciepłowniczych (...)"

"Dzięki wykonanym zdjęciom będzie można ocenić szczelność sieci ciepłowniczej i dokonać analizy (...)"

Zaufali nam

Zapytaj naszych odbiorców o dostarczane rozwiązania i współpracę z nami. Dołącz do grona zadowolonych klientów:

Rumia Koksik Spec-Pec SEC OPEC ECO WPEC MPEC Kraków MPEC Rzeszów Wejherowo PGE Reda Gdynia moje miasto Sopot
Mapa
FIRMA Z DOŚWIADCZENIEM

MGGP Aero

Jesteśmy polską firmą, która od ponad 23 lat działa na rynku. Posiadamy własną bazę lotniczą, samoloty i sprzęt, co daje nam dużą niezależność. Specjalizujemy się w zdjęciach lotniczych, zdjęciach ukośnych, danych hiperspektralnych, LiDAR, analizach środowiskowych, modelowaniu 3D oraz tworzeniu aplikacji webowych dla każdego rodzaju danych geoprzestrzennych.

Więcej informacji

Kontakt

MGGP AERO Sp. z o.o.

Sławomir Mleczko

TELEFON

EMAIL

Dzielimy się wiedzą, rozwijamy się z Wami,
tworzymy razem dobre praktyki.